Reglement


Reglement  

Home • Studiegids • Schema • Lesrooster • Reglement

 

 

REGLEMENT (18e cyclus, cursus 2022-2025)

 

 1. Doelstellingen

 2. Toelatingsvoorwaarden, vrijstellingen en diploma/getuigschrift

 3. Programma, modulair systeem

 4. Inschrijving en aan- en afwezigheden

 5. Samenwerking met externe lerarenopleidingen (didactisch luik)

 6. Taken, oprachten en examens

 7. Evaluatie en eindscriptie

 8. Diploma

 9. De lectorenvergadering

 10. Het pedagogisch college

 11. pro memorie: opleiding kerkelijk werker

1.Doelstellingen

Het Hoger Instituut voor Protestantse Godsdienstwetenschappen (HIPGO) biedt een algemene en theologische basisopleiding voor iedereen die vragen en thema’s over zingeving en geloof wil uitdiepen vanuit een protestants-christelijke invalshoek. De achtergronden van de bijbel worden bestudeerd en er wordt dieper ingegaan op de verschillende perspectieven van de christelijke traditie(s). Deze cursus is geschikt voor twee soorten studenten:

 • A. Reguliere studenten: In combinatie met deze basisvakken is er een praktijkgerichte specialisatie voor studenten die werkzaam willen zijn in het Protestants-evangelisch godsdienstonderwijs. Voor de lerarenopleiding wordt hiervoor samengewerkt met andere opleidingsinsituten. de vakken worden aangeboden in een format dat overeenstemt met de zeven theologische vakken die het comité PEGO vraagt ter behaling van het 'Certificaat PEGO'.  Deze studenten schrijven zich in als regulier student.
 • B. Vrije studenten: Een cursus protestantse theologie voor belangstellenden. Iedereen kan bepaalde vakken of delen ervan kiezen volgens persoonlijke interesse, behoefte of motivatie.
 • Deze studenten schrijven zich in als vrij student.


2. Toelatingsvoorwaarden, vrijstellingen en diploma/getuigschrift

Het getuigschrift secundair onderwijs of een gelijkgesteld getuigschrift is vereist voor diegenen die zich als regulier student willen inschrijven met het oog op het behalen van het diploma. Studenten die aan deze voorwaarde niet voldoen kunnen zich enkel inschrijven als vrij student en ontvangen na het succesvol afronden van de studie een 'getuigschrift' in plaats van het diploma. Desgewenst kunnen zij een toelatingsproef afleggen waarvan de inhoud wordt bepaald door het pedagogisch college. Bij een gunstig resultaat kunnen zij alsnog ingeschreven worden als regulier student en het diploma behalen. Studenten die reeds een pedagogisch of theologisch diploma bezitten, kunnen voor bepaalde vakken vrijstelling aanvragen. Dit gebeurt in overleg met de betrokken lectoren en wordt beslist in het pedagogisch college. Het diploma wordt behaald als de student alle modules van het programma (algemeen en pedagogisch-didactisch deel) heeft afgerond en zijn eindscriptie met succes heeft verdedigd. (zie onder voor meer détails). Het diploma dat wordt uitgereikt is het 'diploma voor het protestants godsdienstonderricht in de lagere graad'. Dit diploma is erkend door het ministerie van onderwijs (29/9/1990, besluit Vlaamse regering) en geldt als een vereist bekwaamheidsbewijs voor het lager onderwijs en een voldoende geacht voor het Lager Secundair Onderwijs.


3. Programma, modulair systeem

De leerstof (vakken, opdrachten, stages) is gespreid over 3 jaar: het A-, B- en C-jaar. Het programma omvat een basispakket van algemene theologische vakken. De lessen hebben plaats op woensdagmiddag van 14u tot 18u in Brussel. De lesweken zijn voorzien van oktober tot mei, gevolgd door 8 taak/examenweken. Gedétailleerde informatie is te vinden in de studiegids

De totale leerstof is over 3 jaar gespreid maar is ondergebracht in modules die afzonderlijk kunnen worden gevolgd. Per module wordt een afgebakend stuk kennis of een aantal welbepaalde vaardigheden in één cursusjaar geprogrammeerd en beoordeeld. Studenten kunnen zo een persoonlijk programma, gespreid over verschillende jaren, samenstellen. Dit programma wordt bepaald en bijgesteld in overleg met het pedagogisch college. Aan het eind van elk lesjaar is er de mogelijkheid de eindscriptie te verdedigen, op voorwaarde dat de daarmee verbonden hoofdvakken met goed gevolg zijn afgelegd en er voldoende vordering is in de praktijkvakken (ter beoordeling door het pedagogisch college). Het afwerken van een module wordt bevestigd op de lectorenvergadering en vastgelegd in een jaarlijks overzichtsrapport. Het diploma wordt behaald als de student alle modules van het programma heeft afgerond en zijn eindscriptie met succes heeft verdedigd (zie het punt 'examens' en 'eindevaluatie').  

De maximumduur van de totale studie is vastgelegd op 9 jaar. Studenten kunnen elk jaar instromen. Aan alle vakken, stages en de eindscriptie zijn studiepunten ECTS toegekend (zie studiegids). Als de studenten voldoende resultaat halen op alle onderdelen, incl. eindscriptie bedraagt het totale aantal studiepunten 90 en ontvangen zij het diploma. Met dit diploma kunnen studenten – mits het volgen van enkele schakelmodules - instromen aan de Faculteit voor Protestantse Theologie, op het niveau BAC2.

4. Inschrijving, aan- en afwezigheden

Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro per lesmiddag. De inschrijving gebeurt door een inschrijvingsformulier met de te volgen vakken (modules) in te vullen en te ondertekenen. Tijdens de lessen is aanwezigheid vereist. De studenten tekenen de aanwezigheidslijst. Indien een student afwezig is, wordt de lector vooraf verwittigd en dient de afwezigheid gewettigd te worden. De student bespreekt met de betrokken lector de wijze waarop hij de gemiste les(sen) kan inhalen. Pas als dit naar behoren is gebeurd, kan de student deelnemen aan het examen.

5. Samenwerking met externe lerarenopleidingen

Vanaf de 17de cyclus (2019-2022) biedt HIPGO geen volledige lerarenopleiding meer aan, enkel een beperkt protestants luik gericht op het lesgeven als PEGO-leerkracht. Voor het aanleren en oefenen van de algemene didactische en pedagogische principes en vaardigheden wordt de student doorverwezen naar andere erkende lerarenopleidingen. De student sluit met deze opleidingsinstellingen een contract af voor de betreffende opleidingsonderdelen. Hierin dienen - naast het kennismaken met de algemene schoolcultuur - minimaal begrepen te zijn didactiek, pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, specifieke leerlingenkenmerken, en muzische vorming. Ook zal er aandacht geschonken moeten worden aan het buitengewoon onderwijs, en methodescholen. Of de gevolgde cursus voldoet voor het diploma dat het HIPGO uitreikt, blijft er beoordeling van het Pedagogisch College. Voor het verkrijgen van het HIPGO-diploma dient complementair aan de elders gevolgde algemene pedagogisch-didactische vakken ook nog een beperkt pedagogisch-didactisch luik te worden gevolgd bij het HIPGO, specifiek gericht op het lesgeven als PEGO-leermeester/leerkracht. Welke van deze vakken een student die zijn didactische competenties reeds heeft verworven moet volgen, wordt door het Pedagogisch College bepaald. Gevoegd bij de modules van het algemeen-theologische deel van de opleiding, inclusief de eindscriptie, geven de op deze wijze behaalde studiepunten recht op het diploma ‘protestants godsdienstonderricht in de lagere graad’.

Studenten met een door de Vlaamse overheid erkend bewijs van pedagogische bekwaamheid (een lerarendiploma) kunnen het algemene deel van de opleiding volgen. Alle modules over drie jaar gespreid komen overeen met de 7 certificaatsvakken die het Comité PEGO als vervanging van een theologische diploma aanvaardt.


6. Taken, opdrachten en examens

Elke vak en elke module wordt afgerond met een 'examen' (de vorm die deze evaluatie aanneemt, wordt bepaald door de lector). Het resultaat van deze evaluatie wordt uitgedrukt in een cijfer. Alle examens dienen afgelegd te worden met voldoende resultaat.

Onder voldoende resultaat wordt begrepen:
50% voor de vakken
60% voor de scriptie.

Een gemiste les (gewettigd afwezig) kan door een opdracht, te bepalen door de lector, worden ingehaald. Deze opdracht dient te zijn volbracht voorafgaandelijk aan het examen. Bij een onvoldoende resultaat is er een herkansing of wordt een bijkomende taak opgelegd. Deliberatie gebeurt door het pedagogisch college. De studenten kunnen op basis van gegronde redenen uitstel van opdrachten of examens aanvragen. Het pedagogisch college zal de vraag behandelen. Dit uitstel kan nooit meer bedragen dan een academiejaar. Indien die termijn niet wordt gehaald, dient de student het vak opnieuw te volgen. Alle resultaten worden vermeld op het jaarlijkse rapport.

7. Evaluatie en eindscriptie

Alle modules worden jaarlijks afgesloten met een examen (inhoud en vorm te bepalen door de lector). De gehele cursus wordt afgesloten met de indiening en verdediging van een theologische scriptie met een pedagogisch-didactische toepassing. Middels deze scriptie toont de student aan dat hij/zij de geleerde stof heeft verwerkt en dat hij het geleerde ook kan toepassen in de praktijk. Studenten kunnen aan de scriptie beginnen na het behalen van de daarmee verbonden hoofdvakken, en voldoende vordering in de praktische vakken. Dit laatste ter beoordeling van de lector verantwoordelijk voor het gekozen hoofdvak. Het onderwerp voor de scriptie is verbonden met één van de bijbelse hoofdvakken (OT, NT). Een ander vak - of een combinatie van vakken - mag enkel gekozen worden als de betrokken docent en het pedagogisch college hiervoor hun toestemming verlenen. [zie verder de richtlijnen voor het schrijven van een scriptie] Voor de kerstvakantie dienen de studenten een uitgebreid schema in. De scriptie verdedigen zij in juni voor een examenjury. De inspectie/bevoegde kerkelijke commissie kan eveneens gevraagd worden een beoordeling van de lessen, resp. het pastorale werk, te geven. Voor de verdediging van de eindscriptie is er een herkansing mogelijk in september van hetzelfde jaar.

8. Diploma

Het diploma wordt toegekend als de student met voldoende resultaat alle modules heeft behaald en de eindscriptie met succes heeft verdedigd.

9. De lectorenvergadering

De lectoren komen jaarlijks in juni samen om de vordering van de studenten en de verslagen van het pedagogisch college te bespreken. Mogelijke vragen en voorstellen kunnen steeds aan het pedagogisch college voorgesteld worden. De lectoren maken deel uit van de algemene vergadering.

10. Het pedagogisch college

Het pedagogisch college of raad van bestuur bestaat uit de lectoren van de hoofdvakken en de verantwoordelijke voor het pedagogisch-didactische luik, eventueel ondersteund door adviseurs met raadgevende stem. Het pedagogisch college waakt over het doel en kwaliteit van het HIPGO en bespreekt verder alle vragen, voorstellen en problemen, die zich voordoen. 

11. kerkelijk werker

Begin 21ste eeuw was er ook een pastoraal-kerkelijke specialisatie vertrekkend van hetzelfde basispakket als voor het onderwijs. De studenten zouden 'kerkelijk werker' kunnen worden: Toerusting tot en bezinning op een pastorale bediening (al dan niet ambtelijk) werd hier gecombineerd met praktijkstages in samenwerking met de VPKB.  Bij het succesvol afronding van deze cursus verkreeg de student een getuigschrift basisopleiding theologie en kerkelijk werk (erkend bij schrijven van de voorzitter van de Synodale Raad der V.P.K.B, d.d. 26 februari 2004).


HIPGO-vcgo vzw, Gen. De Ceuninckstraat 65, 2800 Mechelen