Modules

Home • Studiegids • Schema • Lesrooster • Modules • Reglement

Modulair systeem

De leerstof (vakken, opdrachten, stages) is gespreid over 3 jaar: het A-, B- en C-jaar. Het programma omvat een basispakket van algemene en theologische vakken waarnaast gekozen kan worden uit een pedagogisch-didactische [en een pastoraal-kerkelijke richting - deze uitstroom wordt tijdelijk niet meer aangeboden], waarbij telkens een uitgebreide kennismaking met de praktijk is ingebouwd (stages, opdrachten). De lessen hebben plaats op woensdagmiddag van 14u tot 18u in Brussel. De stages gaan door tijdens de lesuren op verschillende plaatsen. Er zijn 25 lesweken, van oktober tot mei, gevolgd door 6 examenweken. Gedétailleerde informatie is te vinden in de studiegids.

De totale leerstof is over 3 jaar gespreid maar is ondergebracht in modules die niet per se binnen die periode of in de aangeboden volgorde dienen te worden gevolgd. Per module wordt een afgebakend stuk kennis of een enkele welbepaalde vaardigheden bijgebracht en beoordeeld. Voor alle vakken uit het algemene deel geldt dat elke module eender wanneer gevolgd kan worden. Dit betekent dat de studenten een persoonlijk programma, gespreid over verschillende jaren, kunnen samenstellen. Dit programma wordt ter goedkeuring aan het pedagogisch college voorgelegd.

Voor het vak didactiek dienen de modules sequentieel te worden gevolgd. Ook de stages (observatiestage - lesstage - eindstage) dienen in deze volgorde te worden afgewerkt. Indien studenten in het B-jaar instromen, wordt ernaar gestreefd om een aangepaste regeling uit te werken in verband met de stages en de vakken didactiek [/pastoraat]. De C-jaar instromers kunnen pas het jaar nadien beginnen met het didactische deel van de opleiding. Het afwerken van een module wordt bevestigd op de lectorenvergadering en vastgelegd in een jaarlijks overzichtsrapport. Dit rapport wordt bij de notulen gevoegd en per jaar aan de studenten meegedeeld. Het diploma wordt behaald als de student alle modules van het programma heeft afgerond en zijn eindscriptie met succes heeft verdedigd (zie het punt 'examens' en 'eindevaluatie' in het reglement, alwaar ook meer informatie over de modaliteiten).  

Aan alle vakken, stages en de eindscriptie zijn studiepunten ECTS toegekend (zie studiegids). Als de studenten voldoende resultaat halen op alle onderdelen, incl. eindscriptie bedraagt het totale aantal ECTS punten 90 en ontvangen zij het diploma. Met dit diploma kunnen studenten – mits het volgen van enkele schakelmodules - instromen aan de Faculteit voor Protestantse Theologie, op het niveau BAC2.

De maximumduur van de totale studie is vastgelegd op 9 jaar.

Last modified: 06/28/16 

HIPGO-vcgo vzw, Gen. De Ceuninckstraat 65, 2800 Mechelen